Collatz_domnienka_2_diel

Úvod

Tento článok bude o ďalších nápadoch ku Collatzovej domnienke (1) (Collatz conjecture). Tento problém je tiež známy pod názvami 3n + 1 problém, Ulamov problém (podľa Stanisława Ulama), Kakutanov problém (podľa Šizua Kakutaniho), Thwaitov problém (podľa sira Bryana Thwaitesa), Hassov algoritmus (podľa Helmuta Hasseho) alebo tiež ako Syrakuský problém.

Tento článok priamo nadväzuje na prvý diel https://robopol.sk/blog/collatzdomnienka.

Hľadanie všeobecnej rovnice

V úvodnom článku sme dospeli k tomu, že dokážeme nájsť všeobecné riešenie pre ľubovolný fraktál. Tie najzákladnejšie sú znázornené na obr.1.
sequence_3n-1png
Obr.1 Základné fraktály pre sekvenciu 3n-1
Sekvencia 3n-1 je užitočná aj v tom, že celočíselné, záporné riešenie rovníc jednotlivých fraktálov je zároveň riešením Collatzovej hypotézy 3n+1. To je schematicky znázornené na obr.1.
Odvoďme rovnice pre fraktály z obr. 1 :
Screenshot - 17_ 7jpg
Všimnime si, že pre ľubovolný n- fraktál takéhoto typu vznikne všeobecná rovnica:

Screenshot - 17_ 7 002jpg
Rovnice (1.8) až (1.11) dávajú jednoduché riešenie n-tého fraktálu v zmysle obr.1. To by sa dalo preveriť ľubovolne ďaleko (s ohľadom na výpočtovú náročnosť). Možno rovnica (1.11) umožní vytvoriť dôkaz pre n-fraktál, pričom n - smeruje k nekonečnu.
Bohužiaľ, ak urobíme miernu zmenu v type fraktálu ako je znázornené na obr.2. zistíme, že rovnice pre túto zmenu sú síce podobné, ale nie identické.
no_identitypng
Obr.2 Porovnanie fraktálov a ich rovnice.
Výpočet pre dve varianty v zmysle obr.2:
Screenshot - 17_ 7 003jpg

Tvrdenie /statement:

To znamená, že rôzne variácie fraktálov vedu na kombinátorickú explóziu. / This means that different variations of fractals lead to a combinatorial explosion.

Rovnica (1.10) sa dá upraviť na jednoduchšiu rovnicu: / Equation (1.10) can be modified to a simpler equation:

solution_fractal_3n-1jpg

wolfram odkaz:

https://www.wolframalpha.com/input?i=%283%5Ea-2%5Ea%29+mod+%283%5Ea-2%5Eb%29%3D0%2C+a%3E0%2C+a%3Cb

Intuitívne by sme povedali, že riešenie (1.14) je pre dva prípady skôr výnimka (s malými číslami) ako pravidlo. Začiatok a koniec na rovnakej úrovni dostaneme len pre tieto dva prípady (viď. vyššie). Môžeme urobiť malú konštrukciu dôkazu.

Test:

No to, aby fraktál (obr.2) mohol skončiť na rovnakej úrovni existuje závislosť medzi "a" a "b". Táto závislosť je nasledovná:

Screenshot - 21_ 7jpg

Dostali sme rovnicu s jednou premennou. Pozrime sa na priebeh tejto rovnice.

Screenshot - 21_ 7 002jpg

Obr.3 Priebeh rovnice 1.16

V tomto intervale nebola nájdená celočíselná hodnota pre n (iná ako sú uvedené riešenia). Počítač preveril 2 až 100 tisícový fraktál. Priebeh funkcie je prekvapivý. Priebeh je fraktálny, pre zaujímavosť sa zmeny opakujú v rovnakých vzdialenostiach (pre rast), aj u poklesu sú rovnaké vzdialenosti, napr. perióda 665, perióda 15601 atď.

Priebeh zvyškov po delení (modulo) je znázornený na obr. 4. Pre a>20 sú zvyšky >1 000 000 a čoraz viac sa zvyšujú. Na celom skúmanom intervale neklesne zvyšok ani raz pod 1 milión.

Screenshot - 25_ 7jpg

obr.4 Priebeh zvyškov je pre a>20 vždy väčší ako 1 milión. Skúmané na intervale 1-100 000. Predpoklad je teda, že zvyšky už menšie nebudú až do nekonečna. To nie je prekvapivé.

pozrime sa na konštrukciu dôkazu:

proof1_fractaljpg

Screenshot - 8_ 8jpg

Záver

Ná záver tohto článku malá rekapitulácia. Podarilo sa nájsť všeobecnú rovnicu pre fraktál obr. 1, ktorý je n- rozmerný a ten najjednoduchší. Preveril sa fraktál pre n=1 až n=100 000 s programom v pythone. Bol vytvorený dôkaz, že okrem uvedených riešení už neexistuje iný fraktál, ktorý spĺňa rovnicu (1.17) (1.18). Tento dôkaz možno poslúži aj pre hľadanie dôkazu všeobecného fraktálu s n vrcholmi (teda možnej opakujúcej sa sekvencie).

Zdroje:

(1) Collatz conjecture