Fraktalna povaha trhov - vyskum

Úvod

Tento článok je venovaný informáciám o povahe priebehu vývoja cien na trhoch. V dnešnej marketingovej, internetovej dobe je množstvo zavádzajúcich informácii, ktoré majú za účel nalákať veľa ľudí na obchodovanie na burzách. No pravda je tá, že nie je nič ťažšie a neistejšie, ako si privyrobiť väčšie peniaze obchodovaním na burzách (okrem čistého hazardu). Tento článok prevedie čitateľa všetkými dôležitými informáciami, prečo to také jednoduché nie je. Samozrejme poskytne aj druhú stranu mince, teda kedy máme dobré vyhliadky na úspech. Vysvetlí čitateľom kľúčové informácie o fraktálnej povahe trhov. Tento článok nahradí rozsiahle internetové „poznatky“, ktoré sú rozpísané aj na niekoľko kníh. Mojím účelom nie je niekoho zavádzať za účelom pripraviť ďalšieho adepta na holenie. Sám som znechutený firmami, ktoré priamo bez vyžiadania telefonicky kontaktujú, dobiedzajú s informáciami o obchodovaní na trhoch. Nepostačuje, že im poviete: Nemám záujem o pár dni Vám zavolajú znova. Preto som sa rozhodol objektívne informovať, podať informácie, ktoré majú nejakú cenu a zdarma. Predovšetkým mladá generácia je náchylná na manipuláciu a predstavy Holy Grail. Nedostatočné životné skúsenosti a vedomosti chcú vykompenzovať (ja to dokážem, ja to viem, som šikovný, nájdem spôsob, atď.).

Prečo práve fraktálna povaha trhov?

Na úvod spomeniem, že už existuje teória, ktorá identifikuje fraktálne prvky. Teória je známa pod názvom Elliottová teória vĺn. Tieto fraktálne prvky definuje ako vlny.

Základným vlnovým vzorom, ktorý sa často opakuje je impulzná vlna zložená z 5 vĺn impulzu a 3 vĺn korekcie. Tento základný vzor sa tiež nazýva základný obchodný cyklus. Impulzné vlny sa označujú číslami a vlny korekcie písmenami. Impulz sa vyskytuje v rastúcom trende, ako aj klesajúcom trende. Použitie vlnových vzorov sa riadi definovanými pravidlami.

EW1jpg

Obr. 1 Základný obchodný cyklus EW vĺn.


EW2jpg

Obr. 2 Vnútorná štruktúra nižšieho rádu – fraktálna povaha.

Pravidlá a smernice pre základnú konštrukciu obchodného cyklu zloženého z impulzu a cik-cak korekcie. Pravidlá sú v zmysle EW definované ako podmienky, ktoré musia byť splnené vždy, pre smernice platia väčšinou.

Pravidla EW pre impulz (platia vždy)

 •  Vlna 2 nemôže byť dlhšia ako vlna 1 a nesmie presiahnuť jej začiatok.
 •  Vlna 3 nikdy nieje najkratšia v porovnaní s vlnami 1 a 5.

Smernice EW pre impulz (platia väčšinou)

 • Vlna 4 nesmie presiahnuť koniec vlny 1 (stáva sa to výnimočne u "pákových" trhov ako je futures a Forex).
 • Tretia vlna máva najväčšiu silu a tým aj dĺžku.
 • Vlna 5 presahuje koniec vlny 3.
 • Vnútorné vzory vĺn 2 a 4 bývajú rôzne.

Pravidla EW pre cik-cak (platia vždy)

 • Skladá sa z troch vĺn.
 • Vlny A, C sú impulzy, vlna B je korektívna.
 • Vlna C musí ísť za koniec vlny A.

Smernice EW pre cik-cak (platia väčšinou)

 •  Vlna B má retracement najviac 62 %.
 •  Vlna C je obvykle najmenej rovnako dlhá ako vlna A.

Nakoľko EW teória je rozsiahlejšia, obsahuje viac vlnových vzorov, nepôjdem do hĺbky viac, pretože EW teória je značne zavádzajúca. Záver je však ten, že ak chce niekto rátať vlny v trhoch je blázon, pretože ide o subjektívne počítanie, prelínanie sa s počítaním nižších fraktálnych úrovni. No a predovšetkým trh sa neriadi počítaním, je to štruktúra s náhodným prejavom. Koncept EW vĺn je však zhruba správny.

EW3png

Obr. 3 Príklad iterácií a skladania vĺn v spojitosti s Fibonacciho číslami.

Fibonacci čísla

EW teória by bez rozmeru veľkosti vĺn, resp. ich pomeru a počtu vĺn by stratila schopnosť dobrej predpovede.

Zlatý rez (golden ratio)

FB1png

FB2png

FB3png

čo je výsledok pomeru a/b=1,618033989 – zlatý rez ; 1/1,618033989=0,618033989. Zlatý rez - číslo je iracionálne.

Fibonacciho postupnosť

0,1,1,2,3,5,8,13,21.......do nekonečna.

(1, 2, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, ..., a 1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, ...) sú susedné pomery postupnosti čísiel a v limite spejú k presnej hodnote zlatého rezu a/b a b/a.

Pravdepodobné pomery vĺn.

V trhoch sa štatisticky potvrdzuje, že najčastejší pomer medzi vlnami je blízko zlatého rezu 0,618;1,618.  Tu upozorňujem, že to takto vôbec nie je. To čo trh dodržuje je, že niekde v blízkosti týchto čísiel, nie presne v tých číslach. No to je, ale celá škála od  30%, do 100% poklesu korekcie z vlny rastu.

Základná charakteristika fraktálu

frakta_trhu_1png

Obr.4 Základný fraktál v EW, úroveň poklesu korekcie v súvislosti s FB.

Najčastejšie v trhoch vyskytujúce sa pomery dĺžok fraktálov je 0.236; 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1. Dve fraktálne nohy zvierajú v tzv. fraktálnom uhle.

Modifikácia Elliotta

Na obr.č.5 je základná štruktúra fraktálov, kde sa veľkosť jednotkových fraktálov nemení. Zmenou veľkosti jednotkových fraktálov pri skladaní 2,3,5 - kových fraktálov dostaneme rôzne modifikácie.

Uvedené fraktály postačujú na vyskladanie komplexnej fraktálnej štruktúry trhov. Pri skladaní dostaneme rôzne úrovne fraktálnej štruktúry. Všimnime si, že skladanie je definované v zmysle skladania Fibonacciho postupnosti čísiel. Vytvoríme si súbor jednoduchých pravidiel tak, aby sme mohli vyskladať celú fraktálnu štruktúru, iba z týchto základných fraktálov.

fraktal trhu 2png

fraktal trhu 3png

Obr.5  Modifikovaná štruktúra fraktálov s ktorou vyskladáme celý fraktálny priebeh.

fraktal trhu 4jpg

Obr.  6 Príklad skladania fraktálnej štruktúry rôznych úrovní, na grafe priebehu ER2 (burza.

Približná symetria- fraktálne pásma

V trhoch sa často vyskytujú pásma, ktoré je možné uzavrieť hraničnými linkami. V týchto pásmach dochádza k približnej symetrii. Jednotlivé fraktály vykazujú pravidelnosť. V týchto pásmach sa vytvárajú fraktálne vzory.

pasma trhujpg

Obr.7 Uzavreté pásma približnej symetrie.

Tieto pásma sú veľmi užitočné pre možnú predikciu vývoja do budúcnosti. Základná myšlienka je ohraničenie vývoja do pásiem. Pokiaľ dôjde k prerazeniu liniek je možné predpokladať, že vývoj narušil uzavreté pásmo a dochádza k zmene. Obchodníci často uzatvárajú pásma korekcii do liniek, aby mohli predpokladať následný trendový úsek. V trhoch však existujú aj úseky, kde pravidelnosť je viac náhodná, vtedy dochádza k prerazeniu uzavierajúcich liniek a následnému vráteniu sa. Na základe tejto skutočnosti nie je možné presne vedieť, kedy končí určité pásmo a dochádza k zmene.

Praktický príklad:

pasma trhu 2jpg

Obr. 8 Príklad obchodných príkazov na prerazenie uzavretého pásma fraktálneho vývoja.

 Na obr. 8 uzatvárajúce linky(modrej farby) ohraničujú oblasť fraktálneho priebehu (zelenou farbou – 3-kový vektor). Cenový vývoj preráža linku v označenom bode prerazenia. Cena čiastočne vystúpi a začne klesať. Červenou farbou je označená o jeden stupeň nižšia fraktálna úroveň, fraktálnej úrovne vyznačenej zelenou farbou. Vstup je nad lokálnym maximom červenej fraktálnej úrovne do smeru zelenej fraktálnej štruktúry. Ochranný príkaz je pod lokálnym minimom červenej fraktálnej štruktúry -funkcie. Príkaz nákupu na rast ceny nie je v bode prerazenia uzavierajúcej linky z dôvodu možného narušenia dočasnej pravidelnosti. Príkaz je aktivovaný, až v smere stúpania fraktálnej štruktúry červenej farby (3-kový vektor).

Trojuholníkové formácie – model útlmu

To, čo považujem za funkčné je tento koncept. Korekčné pásma po nejakom raste bývajú dosť často vo formácii utlmujúcej sa trojuholníkovej formácie. Trh tu konsoliduje do čoraz užšieho pásma. Na konci toho pásma dôjde skoro VŽDY k výraznému posunu v trhu (smerom hore alebo dole).

Ak chce niekto zarobiť na trhu potrebuje mať silný pohyb v jeho smere. Pričom fluktuácia vývoja trhu je na minime (trojuholníkový útlm).

Konsolidácia trhov

Veľmi častý jav v KRYPTOSVETE  je tento:

Trh vyrastie v priebehu jedného dňa a následne konsoliduje aj viac ako 7 dni. Kľúčové je vedieť, že konsolidácia je skoro vždy 5 a viac násobok rastu. To je kľúčové pre správne načasovanie, kedy ísť do trhu nakupovať, predávať.BTC-3jpg

Obr. 9 Trojuholníková formácia, zdroj: internet.

Príklad obchodného vstupu:

kavapng

Radom walk

random walk 1jpg

Obr.9 Priebeh náhodnej prechádzky.

Random walk (cesta náhody) je priebeh náhodnej veličiny v čase za určitých podmienok. Základná jednorozmerná náhodná prechádzka má tieto vlastnosti:

 1. Začiatok, štart náhodnej prechádzky.
 2. Vzdialenosti dvoch susedných bodov náhodnej prechádzky je rovná konštante (k)– (táto vlastnosť sa môže meniť, pre základnú prechádzku uvažujme, že sa nemení).
 3. Pre náhodnú prechádzku sú pre každé nasledujúce body prechádzky, možné iba dva základné smery, stavy  : hore alebo dole.
 4. Tieto stavy majú definovanú pravdepodobnosť, a to pre jednotlivé body i=1,2,3....n.

Čo takáto prechádzka vygeneruje? No vygeneruje nejakú konkrétnu fraktálnu štruktúru. Teda nie len trhy, ale akákoľvek náhodná prechádzka generuje fraktály.

random walk 2jpg

Obr. 10 Náhodná cesta výberu kariet.

Psychológia

No a toto je kameň úrazu. Človek je iracionálny tvor a pod tlakom emócii začne konať úplne opačne ako chcel. Často naskakuje do trhu, vyskakuje so stratou. Potom chce straty dohnať. Dalo by sa napísať celú knihu o tom. V jednoduchosti pokiaľ človek nemá objektívnu výhodu, nemá veci pod kontrolou, negatívny výsledok sa určite dostaví.

Záver

Dúfam, že informácie pomohli sa rýchlo zorientovať v problematike a neveriť na čarovné indikátory, nepodceňovať ľudskú iracionalitu a emócie. Potom miesto zarábania sa stane presne opačný jav sponzorstvo.

V dnešných dňoch dochádza podľa všetkého k záverečnej fáze konsolidácie kryptomien, teda z pohľadu najväčšej fraktálnej úrovne nastáva ďalší rast, alebo posledná etapa konsolidácie. 30% nárast bitcoinu za jeden deň signalizuje aktivitu v Číne hlavne (podpora kryptomien). Kryptomeny sú veľmi volatílne, no zároveň táto nevýhoda je vlastne výhoda pri dobrom načasovaní, kde stačí aj menšia čiastka na slušný zárobok. Slušne by mali rásť predovšetkým čínske kryptomeny.