Záhady v pyramídach

Úvod

Tento článok bude zhrnutím príspevkov o pyramídach z blogu robopol.blogspot.com. Pyramídy v sebe ukrývajú naozaj veľa záhad a prekvapení, že stálo za to sa pozrieť na vybrané.

Rozoberiem tvrdenia z tohto dokumentu:

https://www.youtube.com/watch?v=ighgFUldjIM&feature=player_embedded

Nie som síce fanúšik konšpiračných teórii, no tento dokument ma zaujal. V dokumente nájdeme súvislosti, ktoré vyúsťujú v teóriu, že pravdepodobne existovala vyspela civilizácia, ktorá prostredníctvom pyramíd dokázala,  že mala vedomosti a technológiu k postaveniu týchto monumentov, aby sme hľadali posolstvo v astronomických údajoch. 


Matematika v pyramídach

Zhrnul som základné vzťahy uvedené v dokumente do schémy na obr.1. Pyramidion je zmenšenina pyramídy.

pyramidionjpg
Obr. 1 Pyramidion, zdroj: vlastný obrázok.


Prešiel som výpočty geometrie a sedia všetky na dve desatinne miesta, teda centimetrové presnosti. Nepatrné rozdiely nájdeme, napr. pri výpočte lakťa=pi-φ*φ s tým, že je zároveň lakeť= pi/6.

Pri presnejšom výpočte z pi na viac desatinných miest, dostaneme zlatý rez v pyramíde φ=1,618993186, no presnejšie číslo zlatého rezu je 1,6180339887, čo sa líši  na 4 desatinnom mieste.


Pre zaujímavosť odvodenie zlatého čísla z pyramídy :základňa a/2=pi/2,

φ=4*sqrt(pi*pi /16+1)/pi,

po úprave dostaneme:
φ=sqrt(16+pi^2)/pi

φ=1,618993186
//čo je platne na 3 desatinné miesta

z rovnice pre dĺžku lakťa odvodíme vzťah medzi φ a pi:

pi-φ*φ=pi/6 , po úprave sa φ=sqrt(5pi/6)

φ=1,6180215937964

//to je platné skoro na 5 desatinných miest.

Položme tieto dve rovnice do rovnosti a hľadajme, aké by muselo byť pi, aby platili všetky uvedené vzťahy úplne presne:

klikni na rovnicu, je to hypertextový odkaz:

φ=sqrt(5pi/6)=sqrt(16+pi2)/pi

muselo by byť pi=3,1433

dosaďme pre φ=1,61846 sa lakeť=0,52388 m


Čo z toho plynie?

Ak by si zvolili lakeť ako pi/6 iracionálne číslo, potom celá pyramída ma iracionálne čísla na výšku, aj rozmer základne, lakeť by bol odvodený z kruhu. Stavba pyramídy dáva potom aj iracionálne číslo veľmi blízke čistému zlatému rezu. Lakeť je však len blízky pi/6 na 4 desatinne miesta. Museli by merať na milimetre všetky rozmery pyramídy, základňu aj výšku, teda namerať cez 200 m v základni na milimetrové presnosti, aby dosiahli presné násobky lakťov.

Urobme výpočet z veľkej pyramídy v lakťoch:

φ=sqrt(280*280+220*220)/220=sqrt(317)/11
φ=1,6185903
z toho potom dosadme:
1,6185903=sqrt(5pi/6)
pi=3,1438
lakeť=0,52396 m

To sú skoro úplne zhodné čísla s predchádzajúcim výpočtom. Z tohoto plynie ďalej, že lakeť by bol optimálny na hodnote lakeť=0,5239 m. A toto číslo nájdeme v práci nejakého archeológa.
Ďalšie geometrické aspekty sú v tom, že pokiaľ chceme kruh rozdeliť na šestiny, dvanástiny potrebujeme vyriešiť trisekciu uhla. No to sa nedá urobiť všeobecne s pravítkom bez rysky a kružidlom. No  existujú špeciálne prípady, ktoré idú a práve takým prípadom je uhol pi/6. Ďalšia náhoda?

Pri vytyčovaní takto veľkej základne musíme poznať z geometrie oveľa viac, aby sme dokázali urobiť štvorec o takejto veľkej dĺžky. Problém napr. vytýčiť presný pravý uhol, problém dosiahnuť presnú dĺžku o veľkej vzdialenosti.


Dôležité, predbežné závery:

  • Ak by chceli mať definovaný kráľovský lakeť ako pi/6 (2pi/12), to je 1/12 uhlu kruhu, v zmysle zverokruhu (12 znamení). Zároveň  ide urobiť trisekciu uhla, pre pravý uhol ide urobiť trisekcia na 1/3, čo je zároveň pi/6=30 st. Trisekcia ľubovolného uhla nejde urobiť. Už tento samotný fakt by znamenal, že o geometrii mali oveľa bohatšie vedomosti. Ako súvisí trisekcia s tým, že chceli mať lakeť odvodený z kruhu nechám na čitateľa. Podrobnosti si môže pohľadať. Pre pi/6 treba zostrojiť rovnostranný trojuholník.
  • Vymerať presný pravý uhol na viac ako 200 m, odmerať s vysokou presnosťou vzdialenosti nad 200 m vyžaduje bohaté znalosti geometrie. Je veľmi dôležité, aby základňa bola štvorec, čo pri veľkých vzdialenostiach vôbec nie je jednoduché.
  • sklon pyramídy je približne pi/2, zlomok 11/7, takom pomere osekávali kameň.
  • Pravdepodobne poznali pi v hodnote pi=22/7.

Predpokladajme, že lakeť je definovaný práve ako pi/6. Na to, aby bol takto definovaný museli by vytvoriť kružnicu o polomer 1 m. Toto zistenie z videa vyzerá naozaj hrozivo. Pozrime sa na to bližšie.


Analýza:

Predstavme si ľubovolne veľkú kružnicu. Nakreslíme os x, os y, kolmé navzájom, prechádzajúce stredom kružnice. Povieme si, že chceme obvod kružnice rozdeliť na 12 rovnakých dĺžok, po obvode kružnice. V tomto momente potrebujeme vedieť urobiť trisekciu pravého uhla. Zostrojíme tých 12 dĺžok.

Napíšme rovnicu:
L- lakeť (naša jednotka),
O-obvod kružnice,
O=12*L,
zmeriame polomer kružnice r=x*L,
// x je premenná v rovnici s lakťom

nakreslíme dva krát väčšiu kružnicu:
O=24*L, zistíme, že polomer r=2*x*L
zistíme priamu úmeru medzi polomerom a obvodom napíšeme rovnicu:
k- tajomná konštanta

k*r=O,
k*x*L=12*L, bude vyhovovať iba rovnica,
x=6/pi,
r=6/pi *L,
2pi*6/pi*L=12L.

Tajomná konštanta je k=2pi, ak to robíme len s nejakou presnosťou merania pi máme správne na pár desatinných miest. Potrebovali sme k tomu vedieť koľko meria meter? Odpoveď je nepotrebovali. No ale, keď nájdete záhadnú konštantu, ktorá spája polomer kruhu s obvodom kruhu, môžeme si postaviť ďalšie otázky, napr.:

  1. ako to bude, keď bude obvod rovný presne tejto konštante? Dostaneme: O=2pi*L
  2. ako to je s plochou?  Dostaneme známe vzťahy.


Ako teda dosiahnuť to, aby 1 m bol prepojený s lakťom?

Nijak pi je pomerná konštanta, nedá sa z nej odvodiť jeden meter, ani keď to skombinujeme s rovnicou  lakeť=pi-φ*φ. Čo je ale veľká záhada je to, že 1 lakeť= 0,5236 m alebo tomu blízke číslo. To je strašidelná záhada. Dobrá konšpirácia by bola tá, že stavitelia poznali rýchlosť svetla, od čoho máme odvodený 1m, s čím súvisí aj definícia sekundy. Medzi naším metrom a egyptským kráľovským lakťom je konštanta pi. Možno je aj spojitosť s uhlovým otáčaním zeme (viď. posledné video na záver), príp. precesiou zeme, cyklom zhruba 25800 rokov.  No keby to bol zámer, tak by to boli cestovatelia časom :) Pokiaľ pripustíme, že  1 lakeť= pi/6 metra, potom sú to cestovatelia časom, čo už nie je žiadna sranda :)


Eulerovo číslo v pyramíde

No a ideme strašiť v náhodách ďalej. V pyramíde sú dve význame čísla pi, phi, no chýba tam významne číslo "e" (Eulerovo číslo). Alebo žeby nie? Troška matematiky, existuje významný vzťah volá sa Eulerov vzťah používaný veľmi často aj vo fyzike. pi a e sú významne prepojené.

eipi=cos(pi)+i*sin(pi),
Pre zaujímavosť v oblasti reálnych čísiel :)
//klikni na vzťah,
epi≈pi+20,

Poďme sa pozrieť na veľkú pyramídu, základňa 440, výška 280 lakťov.

Dá sa nájsť celkom pekný vzťah (autor Robopol):

pomer 280/(440/2)≈e/10+1,
pre pyramidion 1/(pi/4)≈e/10+1, z toho upravíme na 4/pi≈(e+10)/10,

klikni na rovnicu hypertextový odkaz:
e≈40/pi -10
, pre pi=3,1451 je e=2,71819.
presne e=2,718281828, čo je rozdiel 0,00009, čo by bol lakeť L=0,5241, φ=sqrt(16+pi2)/pi= 1,61787, čo je lepšie, ako pre pi v príkladoch, viď vyššie.

Všimnime si, že pi=3,1451, keď otočíme posledné dve čísla na pi=3,1415. Potom máme platné pi na 4 miesta, e tiež, phi s chybou 0,00013. Ak niekto dokáže, že lakeť mal L=0,5241 m potom uverím aj na Atlantídu :) Tieto kľúčové čísla modernej vedy by boli skĺbené v jednom objekte, a to je pyramída.

Stavba pyramídy

38361_Ako-povodne-vyzerali-slavne-stavby-ktore-kazdy-pozna-Egyptske-pyramidy-mali-po-dokonceni-bielu-farbujpg

Obr. 2 Pyramídy, zdroj: internet.

Podľa iných doložených informácii sú z úvodného videa zavádzajúce informácie v tom, že presúvali kamene na 800 km. To už pravda nie je, pretože materiál na výstavbu pochádzal z rôznych oblasti, a na dovoz na väčšie vzdialenosti (žula, biely vápenec) používali lode. Drvivá materiálu v pyramíde je z blízkych lomov. Leštený biely vápenec sa použil ako povrchová vrstva, veľmi presne opracovaná. Škoda, že sa tento obkladový kameň nedochoval. Pre dopravu prostredníctvom lodí vybudovali umelý vodný kanál prepojený s Nílom, využívali drevenú koľaj, po ktorej kameň posunovali, využívali odpad zo sekania kameňa na vysypanie rampy okolo stavby pyramídy, na vrcholec bola použitá asi točitá rampa. Pekné video ako to robili je tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Qvx76kwYi0Q

Presná tvár Sfingy

Presná tvár. No používali zrejme kružnice, mali svoje metre, dokázali na kameň nakresliť linky, ktoré vysekávali. Prečo je to teda také presné? Lebo, keď chce niekto vysekať z kameňa presný tvar čohokoľvek musí urobiť najskôr hrubý výsek, a neskor to jemne seká do požadovaného tvaru a brúsi. Nič také, že sa frézuje nejakým strojom presná línia. No a keďže sa nejedná o žulu, ale vápenec ,potom to možné je. Keby  to chcel niekto urobiť zo žuly, tak sa nadrie nepomerne viac.

Presné kvádre zo žuly

Žulu pravdepodobne rezali, čo im umožnilo dosiahnuť veľmi tesné škáry. Veľmi podstatné je pri veľkých balvanoch toto: Vidíme iba lícnu stranu steny z veľkých balvanov, ktoré sú usadené. Znamená to, že aj to čo nevidíme (vnútrajšok) kameňov je tak presne osadený? No neznamená. Pokojne to môže byť aj tak, že lícnu stranu urobili veľmi presnú z estetických dôvodov. Druhý faktor je ten, že useknutý blok vápenca sa rozdelí na dve polovice navzájom, do seba dokonale zapadajúc. Postačuje si označovať bloky a využiť túto skutočnosť pri pokládke. Ak by chceli dosiahnuť takúto škáru po celej ploche uloženia obrovských balvanov, to by čas výstavby nesmierne predĺžilo. To sú tak ťažké balvany niekoľko ton, že vylaďovať uloženie by im celkový čas tak výrazne predĺžil, že by nepostavili ani stotinu toho, čo postavili.

Konšpirácia z úvodného videa nedáva dobrý zmysel. Nech mi tvorcovia odpustia, ale je v tom aj marketingový gýč. Pokiaľ niekto ide stavať pyramídu, lebo sa vyhubil, či zanikol, ako bájna civilizácia v Atlantíde. Potom ide stavať pyramídu pre budúce generácie? To vyznie ako vtip. A samozrejme mimozemšťania. Keby tu naozaj boli, asi by nepotrebovali na stavbu Egypťanov, ani ťažiť kameň z lomov a nosiť ho na veľké vzdialenosti. Ak chceli zanechať posolstvo, tak mohli urobiť niečo v pyramíde, čo nemohla urobiť žiadna primitívna civilizácia. Mimozemšťania, ktorí by sa k nám teoreticky mohli dostať v minulosti potrebujú, tak vyspelú technológiu a poznatky, o ktorej sa nám ešte ani nesnívalo. Takže nejak to tí Egypťania postaviť museli a mali pomerne solídne znalosti rôznych veci, aj matematiky, aj geometrie, aj astronomických úkazov.

Stavba pyramídy do výšky

V druhom diely videa (zo state stavba pyramídy) je hypotéza o tom, ako mohli stavať pyramídu do výšky. Najskôr urobili klasickú rampu (sypanú) do 1/3 výšky pyramídy. Väčšina objemu pyramídy je do 1/3 výšky pyramídy. Z tohoto dôvodu potrebovali mať dobrý prístup k pyramíde, na presun obrovského množstva materiálu (kamenných blokov). Zvyšnú časť pyramídu stavajú, podľa hypotézy s využitím lomených rámp, ktoré sa zatáčajú. Existuje viac spôsobov teoretických riešení.


Predstavím Vám svoju hypotézu ako mohli stavať zvyšok pyramídy:

Mohli stavať rampu v samotnom telese pyramídy, niečo na spôsob točitého schodiska. Nepotrebujeme vysypávať rampu z ďalšieho materiálu, ani odstraňovať následne materiál z rampy!

Točitá rampa v telese by mala klenbové stropy na roznos síl, do okolitého kameňa pyramídy.
  Takýmto spôsobom sa dostaneme k vrchu pyramídy. V tomto momente potrebujeme vyplniť prázdny priestor našej rampy, ktorý vyplníme postupom zhora nadol. Jednoducho vyplníme našu rampu kameňom zhora nadol, môžeme využiť aj maltu (z drveného vápenca), či vedomosti robiť betón starých Egypťanov.

pyramid_constructionpng

Obr. 3 Postup výstavby s rampou v telese pyramídy, na okraji, zdroj: vlastný obrázok.


Geometria v pyramíde

pyramid geometryjpg

UPDATE: Nové hypotézy o pyramídach

Egyptania vytvorili svoju mieru z kvapky vody, ktorá ma vždy 1 cm. Dlhý, výborný dokument o pyramidach, súvislostiach, odpovediach, ktoré doposial neboli ucelené. Monoho zaujímavých informácii.
Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=KMAtkjy_YK4