EDQ teória

EDQ teória prepája všetky naše dôležité teórie o svete do jednotného, kompaktného celku. Prichádza s prepojením biologickej evolúcie na matematiku fraktálov a chaosu. Ukazuje, že v chaose sa rodia spontánne vzory (fraktály), ktoré definujeme ako fyzikálnu látku. Následne sa zadefinuje všeobecná evolúcia (nie len biologická). Poskytuje hypotézu na prepojenie neurónových sieti a ich princíp v súvislosti s teóriou chaosu a fraktálov. V oblasti fyziky poskytuje hypotézy o záhadných vlastnostiach kvantovej fyziky, vysvetlenia. Vysvetľuje previazané častice, vysvetľuje vlnovo- časticový mechanizmus. V oblasti kozmológie poskytuje novú hypotézu vzniku vesmíru, pôvodu temnej energie.

o knihe EDQ teória

Prehľad o obsahu a účelu knihy.

Vznik vesmíru, temná energia - EDQ hypotéza

O tom ako vesmír mohol vzniknúť bez paradoxov, popísaný fenomén a hypotéza temnej energie.

Kvantové previazanie

O novom pohľade na kvantové previazanie, možnostiach,

Prvočísla - zhrnutie výskumu

Autor: Ing. Róbert Polák
Zhrnutie výskumu o prvočíslach. Niektoré poznatky sú nanovo objavené, niektoré som však nenašiel nikde. Prvočísla z pohľadu malej Fermatovej vety majú špecifické vlastnosti, majú svoje periódy, no nie je ich mužné určiť žiadným triviálnym výpočtom. Zásadný problém malej Fermatovej vety sú pseudo- prvočísla, ktoré sa však dajú eliminovať výpočtom pre iné základy. Z výskumu však vyplynula hypotézá, že nemajú polovičné periódy pre základ a=2, viď články nižšie.
Program demonštruje zistené vlastnosti, ich aplikáciu pre určitú veľkosť čísla. Program obsahuje výpočet pomocou zvyškov a nie pomocou umocňovania veľkých základov (výpočet obrovských mocnín), čo je jednoznačné zlepšenie v rýchlosti, aj potrebe uložených dát (v porovnaní  s jestvujúcimi riešeniami).

Zovšeobecnená- malá Fermatova veta

Funkčné vzťahy, algoritmus pre susedné hodnoty zvyškov malej, Fermatovej vety.

Zovšobecnená - Eulerova veta

Funkčné vzťahy, algoritmus pre susedné hodnoty zvyškov Eulerovej vety.

Špecialne prvočísla

Zistenie periódy špeciálnych prvočísiel, pre základ a=2. Medzi špeciálne prvočísla patria aj Mersennove prvočísla. Perioda: T=2k a T=k

Mersennove prvočísla

Mersenové prvočíslo je iba vtedy prvočíslo, pokiaľ je jeho mocnina, pri základe a=2 taktiež prvočíslo. To je nutná podmienka, no táto podmienka neeliminuje Mersennove pseudo-prvočísla.

Periódy pre všetky prvočísla, pre základ a=2

Všeobecne o periódach prvočísiel, ako ich efektívne hľadať. Platí vzťah a ^ T=+-1. To je upravený vzťah malej, Fermatovej vety pre jeho periódu T.

Program a efektívny algoritmus

Vytvorenie demonštračného programu s ukážkou jednoduchého, efektívneho algoritmu na test prvočísiel

Pseudoprvočísla

Hypotéza: Pseudoprvočísla nemajú polovičnú periódu, teda neplatí pre nich  2 ^ T=+-1 , ale len  2 ^ T=+1

Riešenie obchodného cestujúceho

Autor: Ing. Róbert Polák
Problém obchodného cestujúceho spadá do kategórie stochastických, optimalizačných metód. Medzi základné optimalizačné metódy patrí : horolezecká metóda, simulované žíhanie, genetické algoritmy a iné.
Návrh riešenia spočíva vo využití fraktálov, vzorov, ktoré determinujú optimálne dráhy obchodného cestujúceho. Riešenie je teda schémou so súborom vzorov pre rýchle generovanie trás človekom, ale aj počítačom. Pridaním princípu simulovaného žíhania, horolezeckej metódy  na orezanú množinu riešení (vytvorených pomocou vzorov a systémového riešenia) dostaneme komplexný algoritmus, pre efektívne použitie aj pre veľkú množinu bodov, uzlov. Tento algoritmus bude rýchlejší aj efektívnejši ako známe algoritmy.

Obchodný cestujúci - 1.diel

Základný popis, definície pojmov.Hľadanie najkratšej dráhy pre symetrické rozloženie uzlov.

Obchodný cestujúci - 2.diel

Nájdené vlastnosti, vzory. Systémové riešenie obchodného cestujúceho. Optimalizácia dráhy. Príklady.

Fraktálna povaha trhov, riadenie rizika - WinRisk

Výskum povahy správania sa trhov, definovanie fraktálnych vzorov, využitie v predikcii. Aplikácia fraktálnych vzorov v riadení rizika, definovanie metód – upravená Kellyho formula, program WinRisk pre aplikáciu zistených poznatkov.

Fraktalna povaha trhov - výskum

O fraktálnej podstate trhov. Hladanie vzrov, využitie v predikcii.

Fraktálna povaha trhov - II. diel

Riadenie rizika, aplikácia zistených poznatkov, navrhnuté metódy riadenia rizika, program WinRisk.