Riemannová hypotéza

Autor: Ing. Róbert Polák
Výskum súvislosti a platnosti Riemannovej hypotézy. Poznatky z výskumu sú sumarizované v odkazoch nižšie. Výstupom sú zistenia (programy) na preukázanie súvislosti.

Riemannová hypotéza-1.diel

Článok venovaný platnosti Riemannovej hypotézy, úvodný diel.

Riemannová hypotéza -2.diel

Článok venovaný platnosti Riemannovej hypotézy, pokračovanie na úvodný diel.

Prvočíselný rozklad veľkých čísiel

Program v Pythone na rozklad obrovských čísiel.

Guy Robin index

Program v Pythone na výpočet Guy Robin indexu pre veľmi veľké čísla.

Riemannova hypoteza . platnosť - 3. diel

Článok venovaný platnosti Riemannovej hypotézy, preverenie cez program v Pythone.

EDQ teória

Táto kniha Vás prevedie všetkými, dôležitými teóriami (biologická evolúcia, teória chaosu, fraktály, komplexné systémy, všeobecná teória relativity, astrofyzika, kozmológia, kvantová fyzika). Teória EDQ (evolučná, diskrétna, kvantová teória) prepojí jednotlivé teórie do kompaktného celku, poskytne nové pohľady na riešenie otvorených otázok vo vede, ukáže Vám nové hypotézy súvisiace s teóriou relativity, kvantovou fyzikou, vznikom vesmíru.

Čitateľom sa pokúsi, čo najzrozumiteľnejšie, čo najvýstižnejšie a čo najjednoduchšie vysvetliť záhady vesmíru, fyziky, života.

Čitateľ si odnesie originálny obsah, teóriu, ako aj rozšírené pochopenie vecí vôkol nás, dokonca aj pohľad na nás samotných.

Teória EDQ objasňuje:
  • prepojenie evolúcie na teóriu chaosu, fraktálov, komplexných systémov,
  • definuje postuláty všeobecnej evolúcie,
  • objasňuje mechanizmus kreácie, samo-vznik,
  • objasňuje podstatu, princípy neúronových sieti vedomia a podvedomia, ukazuje hlbokú súvislosť, definuje vedomie, definuje inteligenciu,
  • poskytuje nápady k teórii relativity na otvorené, nezodpovedané otázky,
  • poskytuje názornú predstavu ako pracovať so zakriveným priestorom a časom, pre vizuálne pochopenie, predstavy,
  • poskytuje nové hypotézy v kozmológii a to: vznik vesmíru, príčiny temnej energie,
  • poskytuje nové vysvetlenia v kvantovej teórii, a to hlavne: nelokálnosť kvantovej teórie, previazané častice, podáva pochopiteľnú predstavu o vlnovo, časticovej povahe sveta, a iné,
  • nová interpretácia kvantovej mechaniky,
  • zväzuje všetky dôležité teórie do jedného kompaktného celku.
Knihu si môžete stiahnuť na tomto linku:
Odkazo knihe EDQ teória

Prehľad o obsahu a účelu knihy.

Vznik vesmíru, temná energia - EDQ hypotéza

O tom ako vesmír mohol vzniknúť bez paradoxov, popísaný fenomén a hypotéza temnej energie.

Kvantové previazanie

O novom pohľade na kvantové previazanie, možnostiach,

Prvočísla - zhrnutie výskumu

Autor: Ing. Róbert Polák
Zhrnutie výskumu o prvočíslach. Niektoré poznatky sú nanovo objavené, niektoré som však nenašiel nikde. Prvočísla z pohľadu malej Fermatovej vety majú špecifické vlastnosti, majú svoje periódy, no nie je ich mužné určiť žiadným triviálnym výpočtom. Zásadný problém malej Fermatovej vety sú pseudo- prvočísla, ktoré sa však dajú eliminovať výpočtom pre iné základy. Z výskumu však vyplynula hypotézá, že nemajú polovičné periódy pre základ a=2, viď články nižšie.
Program demonštruje zistené vlastnosti, ich aplikáciu pre určitú veľkosť čísla. Program obsahuje výpočet pomocou zvyškov a nie pomocou umocňovania veľkých základov (výpočet obrovských mocnín), čo je jednoznačné zlepšenie v rýchlosti, aj potrebe uložených dát (v porovnaní  s jestvujúcimi riešeniami).

Zovšeobecnená- malá Fermatova veta

Funkčné vzťahy, algoritmus pre susedné hodnoty zvyškov malej, Fermatovej vety.

Zovšobecnená - Eulerova veta

Funkčné vzťahy, algoritmus pre susedné hodnoty zvyškov Eulerovej vety.

Špecialne prvočísla

Zistenie periódy špeciálnych prvočísiel, pre základ a=2. Medzi špeciálne prvočísla patria aj Mersennove prvočísla. Perioda: T=2k a T=k

Mersennove prvočísla

Mersenové prvočíslo je iba vtedy prvočíslo, pokiaľ je jeho mocnina, pri základe a=2 taktiež prvočíslo. To je nutná podmienka, no táto podmienka neeliminuje Mersennove pseudo-prvočísla.

Periódy pre všetky prvočísla, pre základ a=2

Všeobecne o periódach prvočísiel, ako ich efektívne hľadať. Platí vzťah a ^ T=+-1. To je upravený vzťah malej, Fermatovej vety pre jeho periódu T.

Program a efektívny algoritmus

Vytvorenie demonštračného programu s ukážkou jednoduchého, efektívneho algoritmu na test prvočísiel

Pseudoprvočísla

Hypotéza: Pseudoprvočísla nemajú polovičnú periódu, teda neplatí pre nich 2 ^ T=+-1 , ale len 2 ^ T=+1

Program na extrémne prvočísla

Program, efektívny algoritmus v Pythone na preverenie extrémne, veľkých čísiel.

Riešenie obchodného cestujúceho

Autor: Ing. Róbert Polák
Problém obchodného cestujúceho spadá do kategórie stochastických, optimalizačných metód. Medzi základné optimalizačné metódy patrí : horolezecká metóda, simulované žíhanie, genetické algoritmy a iné.
Návrh riešenia spočíva vo využití fraktálov, vzorov, ktoré determinujú optimálne dráhy obchodného cestujúceho. Riešenie je teda schémou so súborom vzorov pre rýchle generovanie trás človekom, ale aj počítačom. Pridaním princípu simulovaného žíhania, horolezeckej metódy  na orezanú množinu riešení (vytvorených pomocou vzorov a systémového riešenia) dostaneme komplexný algoritmus, pre efektívne použitie aj pre veľkú množinu bodov, uzlov. Tento algoritmus bude rýchlejší aj efektívnejši ako známe algoritmy.

Obchodný cestujúci - 1.diel

Základný popis, definície pojmov.Hľadanie najkratšej dráhy pre symetrické rozloženie uzlov.

Obchodný cestujúci - 2.diel

Nájdené vlastnosti, vzory. Systémové riešenie obchodného cestujúceho. Optimalizácia dráhy. Príklady.

Fraktálna povaha trhov, riadenie rizika - WinRisk

Výskum povahy správania sa trhov, definovanie fraktálnych vzorov, využitie v predikcii. Aplikácia fraktálnych vzorov v riadení rizika, definovanie metód – upravená Kellyho formula, program WinRisk pre aplikáciu zistených poznatkov.

Fraktalna povaha trhov - výskum

O fraktálnej podstate trhov. Hladanie vzrov, využitie v predikcii.

Fraktálna povaha trhov - II. diel

Riadenie rizika, aplikácia zistených poznatkov, navrhnuté metódy riadenia rizika, program WinRisk.