Podporte výskum a vývoj

Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme.

Vylepšenie metódy najbližšieho suseda - problém obchodného cestujúceho

Táto publikácia sa venuje optimalizácií metódy najbližšieho suseda tak, aby boli dosiahnuté lepšie výsledky celkovej trasy TSP (traveling salesman problem) problému. Táto optimalizácia bola navrhnutá tak, aby sa sa významne nepredĺžil čas tejto efektívnej metódy (metódy najbližšieho suseda) a zároveň sa dosiahlo výrazného zlepšenia. V tejto publikácií je odkaz na algoritmus tohto zlepšenia v programovacom jazyku Python. V publikácií budú predostreté všetky aspekty tohto algoritmu.
Zdroje pre stiahnutie prezretie publikácie:
 1. Odkaz na google docs
 2. Optimization of the Nearest Neighbor Method for the TSP Problem.pdf
 3. Odkaz na GitHube

Nový algoritmus na riešenie TSP problému

Demonštračný program, princíp veľmi presnej metódy na riešenie TSP nájdete:

- Odkaz na Blog, kde sa nachádza odkaz na program
Autor algoritmu: RoboPol


Collatz conjecture

Autor: Ing. Róbert Polák
Zdroje na stiahnutie, pozretie publikácie:

(1) link na publikáciu (google docs): odkaz
(2) link na publikaciu (Github): odkaz
(3) link na publikaciu (poling.sk): odkaz

Abstrakt:
Publikácia je zhrnutím výskumu venovanému Collatzovej hypotéze. Obsahuje aj program na testovanie.

Collatz conjecture - testing
Odkazy na publikáciu:
(1) Collatz conejcture - testing. pdf  (GitHUB)
(2) Collatz conejcture - testing. pdf (Poling)
(3) Collatz conejcture - testing (Google docs)

Abstrakt:

Testovanie vzťahov z publikácie (1), ďalšie súvislosti Collatzovej hypotézy, hľadanie dôkazu.


Riemannová hypotéza

Autor: Ing. Róbert Polák
Výskum súvislosti a platnosti Riemannovej hypotézy. Poznatky z výskumu sú sumarizované v odkazoch nižšie. Výstupom sú zistenia (programy) na preukázanie súvislosti.

Publikácia:

Evidence of equivalent conditions for the Riemann Hypothesis

Abstrakt:
Hľadanie dôkazov ekvivalentných podmienok pre RH (Riemannova hypotéza). Ekvivalentné podmienky boli vytvorené v minulosti autormi: Srinivasa Ramanujan (Ramanudžan), Lagarias, Gronwall ,Robin
Zdroj pre zobrazenie/stiahnutie:
(1) Google docs: odkaz/link
(2) pdf in GitHub: odkaz/link
(3) pdf in poling.sk: odkaz/ link


Riemannová hypotéza-1.diel

Článok venovaný platnosti Riemannovej hypotézy, úvodný diel.

Riemannová hypotéza -2.diel

Článok venovaný platnosti Riemannovej hypotézy, pokračovanie na úvodný diel.

Prvočíselný rozklad veľkých čísiel

Program v Pythone na rozklad obrovských čísiel.

Guy Robin index

Program v Pythone na výpočet Guy Robin indexu pre veľmi veľké čísla.

Riemannova hypoteza . platnosť - 3. diel

Článok venovaný platnosti Riemannovej hypotézy, preverenie cez program v Pythone.

EDQ teória

Táto kniha Vás prevedie všetkými, dôležitými teóriami (biologická evolúcia, teória chaosu, fraktály, komplexné systémy, všeobecná teória relativity, astrofyzika, kozmológia, kvantová fyzika). Teória EDQ (evolučná, diskrétna, kvantová teória) prepojí jednotlivé teórie do kompaktného celku, poskytne nové pohľady na riešenie otvorených otázok vo vede, ukáže Vám nové hypotézy súvisiace s teóriou relativity, kvantovou fyzikou, vznikom vesmíru.

Čitateľom sa pokúsi, čo najzrozumiteľnejšie, čo najvýstižnejšie a čo najjednoduchšie vysvetliť záhady vesmíru, fyziky, života.

Čitateľ si odnesie originálny obsah, teóriu, ako aj rozšírené pochopenie vecí vôkol nás, dokonca aj pohľad na nás samotných.

Teória EDQ objasňuje:
 • prepojenie evolúcie na teóriu chaosu, fraktálov, komplexných systémov,
 • definuje postuláty všeobecnej evolúcie,
 • objasňuje mechanizmus kreácie, samo-vznik,
 • objasňuje podstatu, princípy neúronových sieti vedomia a podvedomia, ukazuje hlbokú súvislosť, definuje vedomie, definuje inteligenciu,
 • poskytuje nápady k teórii relativity na otvorené, nezodpovedané otázky,
 • poskytuje názornú predstavu ako pracovať so zakriveným priestorom a časom, pre vizuálne pochopenie, predstavy,
 • poskytuje nové hypotézy v kozmológii a to: vznik vesmíru, príčiny temnej energie,
 • poskytuje nové vysvetlenia v kvantovej teórii, a to hlavne: nelokálnosť kvantovej teórie, previazané častice, podáva pochopiteľnú predstavu o vlnovo, časticovej povahe sveta, a iné,
 • nová interpretácia kvantovej mechaniky,
 • zväzuje všetky dôležité teórie do jedného kompaktného celku.
Knihu si môžete stiahnuť na tomto linku:
Odkazo knihe EDQ teória

Prehľad o obsahu a účelu knihy.

Vznik vesmíru, temná energia - EDQ hypotéza

O tom ako vesmír mohol vzniknúť bez paradoxov, popísaný fenomén a hypotéza temnej energie.

Kvantové previazanie

O novom pohľade na kvantové previazanie, možnostiach,

Vylepšené metódy hľadania prvočísiel

Link archive.org: odkaz na publikáciu
link google docs: odkaz na publikáciu
Táto publikácia sa venuje vylepšenej metóde hľadania prvočísiel postavenej na malej Fermatovej vete, filtrovaniu pseudoprvočísiel. V publikácií nájdete súvislosti tzv. špeciálnych prvočísiel, do tejto skupiny spadajú aj Mersennove prvočísla. Publikácia nadväzuje priamo na články nižšie.

Prvočísla - zhrnutie výskumu

Autor: Ing. Róbert Polák
Zhrnutie výskumu o prvočíslach. Niektoré poznatky sú nanovo objavené, niektoré som však nenašiel nikde. Prvočísla z pohľadu malej Fermatovej vety majú špecifické vlastnosti, majú svoje periódy, no nie je ich mužné určiť žiadným triviálnym výpočtom. Zásadný problém malej Fermatovej vety sú pseudo- prvočísla, ktoré sa však dajú eliminovať výpočtom pre iné základy.
Program demonštruje zistené vlastnosti, ich aplikáciu pre určitú veľkosť čísla. Program obsahuje výpočet pomocou zvyškov a nie pomocou umocňovania veľkých základov (výpočet obrovských mocnín), čo je jednoznačné zlepšenie v rýchlosti, aj potrebe uložených dát (v porovnaní  s jestvujúcimi riešeniami).

Zovšeobecnená- malá Fermatova veta

Funkčné vzťahy, algoritmus pre susedné hodnoty zvyškov malej, Fermatovej vety.

Zovšobecnená - Eulerova veta

Funkčné vzťahy, algoritmus pre susedné hodnoty zvyškov Eulerovej vety.

Špecialne prvočísla

Zistenie periódy špeciálnych prvočísiel, pre základ a=2. Medzi špeciálne prvočísla patria aj Mersennove prvočísla. Perioda: T=2k a T=k

Mersennove prvočísla

Mersenové prvočíslo je iba vtedy prvočíslo, pokiaľ je jeho mocnina, pri základe a=2 taktiež prvočíslo. To je nutná podmienka, no táto podmienka neeliminuje Mersennove pseudo-prvočísla.

Periódy pre všetky prvočísla, pre základ a=2

Všeobecne o periódach prvočísiel, ako ich efektívne hľadať. Platí vzťah a ^ T=+-1. To je upravený vzťah malej, Fermatovej vety pre jeho periódu T.

Program a efektívny algoritmus

Vytvorenie demonštračného programu s ukážkou jednoduchého, efektívneho algoritmu na test prvočísiel

Pseudoprvočísla

Hypotéza: Pseudoprvočísla nemajú polovičnú periódu, teda neplatí pre nich 2 ^ T=+-1 , ale len 2 ^ T=+1

Program na extrémne prvočísla

Program, efektívny algoritmus v Pythone na preverenie extrémne, veľkých čísiel.

Riešenie obchodného cestujúceho

Autor: Ing. Róbert Polák
Problém obchodného cestujúceho spadá do kategórie stochastických, optimalizačných metód. Medzi základné optimalizačné metódy patrí : horolezecká metóda, simulované žíhanie, genetické algoritmy a iné.
Návrh riešenia spočíva vo využití fraktálov, vzorov, ktoré determinujú optimálne dráhy obchodného cestujúceho. Riešenie je teda schémou so súborom vzorov pre rýchle generovanie trás človekom, ale aj počítačom. Pridaním princípu simulovaného žíhania, horolezeckej metódy  na orezanú množinu riešení (vytvorených pomocou vzorov a systémového riešenia) dostaneme komplexný algoritmus, pre efektívne použitie aj pre veľkú množinu bodov, uzlov. Tento algoritmus bude rýchlejší aj efektívnejši ako známe algoritmy.

Obchodný cestujúci - 1.diel

Základný popis, definície pojmov.Hľadanie najkratšej dráhy pre symetrické rozloženie uzlov.

Obchodný cestujúci - 2.diel

Nájdené vlastnosti, vzory. Systémové riešenie obchodného cestujúceho. Optimalizácia dráhy. Príklady.

Fraktálna povaha trhov, riadenie rizika - WinRisk

Výskum povahy správania sa trhov, definovanie fraktálnych vzorov, využitie v predikcii. Aplikácia fraktálnych vzorov v riadení rizika, definovanie metód – upravená Kellyho formula, program WinRisk pre aplikáciu zistených poznatkov.

Fraktalna povaha trhov - výskum

O fraktálnej podstate trhov. Hladanie vzrov, využitie v predikcii.

Fraktálna povaha trhov - II. diel

Riadenie rizika, aplikácia zistených poznatkov, navrhnuté metódy riadenia rizika, program WinRisk.