Podmienky

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je Ing. Róbert Polák – POLING, IČO: 40 466 353 (ďalej len: „správca“).
Kontaktní údaje správcu sú:
Adresa: Podzávoz 285, 022 01 Čadca, SR
Emanil: poling@poling.sk
Tel.: +421911282924
Osobnými údajmi sa rozumie rôzne informácie o identifikované nebo identifikovateľné fyzické osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo identifikovať, najčastejšie odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov: fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikační a kontaktné údaje a údaje dôležité pre plnenie zmluvy/objednávky.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správca na poskytovanie priameho marketingu (najčastejšie pre zasielanie obchodných informácii a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovanie priameho marketingu (najčastejšie pre zasielanie obchodných informácii a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutých osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných informácii a ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
IV.

Doba uchovania údajov

Správca uchováva osobné údaje
po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 5 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
V.

Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemca osobných údajov sú osoby
podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúci služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, webstránky,
zaisťujúci marketingové služby.
Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemca osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu, email správcú uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe: hesla, šifrovanie, zálohy a pod
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
VIII.

Záverečné ustanovenie

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že je v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.