Čo je to ISO

ISO - International Organization for Standardization, skrátene ISO je medzinárodná organizácia pre  štandardizáciu. ISO sa zaoberá tvorbou medzinárodných noriem ISO a iných druhov dokumentov vo všetkých oblastiach normalizácie. Každý štandard je označovaný skratkou ISO, svojím číslom, názvom a rokom vydania.
Oficiálna stránka tejto organizácie je : link

ISO 9001 - systém manažérstva kvality

Zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001 je strategické rozhodnutie, ktoré má napomôcť zlepšovať jej celkovú výkonnosť a poskytnúť stabilný rámec do budúcnosti.

Dôležité aspekty zavedenia sú:

 1.  Schopnosť trvalo poskytovať služby, ktoré splnia požiadavky zákazníkov, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky
 2. Podpora príležitosti na zveľaďovanie spokojnosti zákazníkov
 3. Zvládanie rizík a príležitosti spojených s jej súvislosťami a cieľmi
 4. Schopnosť preukázať zhodu systému manažérstva so špecifickými požiadavkami

Procesný prístup založený na (PDCA):

Procesný prístup založený na PDCA umožňuje organizácii, aby zabezpečila, že jej procesy sa primerane riadia, majú dostatočné zdroje a že sa určujú a realizujú príležitosti na zlepšenie. Uvažovanie založené na riziku umožňuje organizácii, aby určila faktory, ktoré by mohli zapríčiniť, že procesy a systém manažérstva sa odchýlia od plánovaných/ zamýšľaných výsledkov.

Hlavné zásady systému manažérstva kvality:

 1. Zameranie na zákazníka
 2. Vodcovstvo
 3. Zapojenie ľudí
 4. Procesný prístup
 5. Zlepšovanie

ISO 14001 - systém environmentálneho manažérstva

Základným zámerom normy 140001 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Základom je identifikácia všetkých možných environmentálnych aspektov a dopadov, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Norma ISO 14001 obsahuje požiadavky na:
1. Súvislosti organizácie
2. Vodcovstvo, vedenie
3. Plánovanie systému environmentálneho manažérstva
4. Zdroje
5. Prevádzku
6. Hodnotenie výkonnosti
7. Zlepšovanie

Procesný prístup ISO 9001

Štruktúra jednotlivých procesov v systémoch manažérstva.Jednotlivé činnosti sa nazývajú procesy a majú definovanú štruktúru.

Všeobecný postup zavedenia ISO 9001, 14001, 45001

Úvodné jednanie:

 • Poskytnutie úvodných informácií o systémoch manažérstva ISO 9001, 14001, 45001 zo strany poradcu
 • Poskytnutie základných informácií o spoločnosti zo strany manažmentu spoločnosti (organizačná štruktúra, spôsob riadenia a pod.)
 • Spôsob spolupráce (formy spol., spolupracovníci, termíny)
 • Rokovanie o zmluve

Zisťovanie súčasného stavu v spoločnosti:

 • Podpis zmluvy
 • Získavanie podrobných informácií o spoločnosti a doterajšom systéme riadenia (ľudské zdroje, majetok, predmet podnikania, zodpovednosti, právomoci, vzťahy a procesy)
 • Stanovenie konkrétnych ľudí na spoluprácu s poradcami (zmocnenca)

Spracovanie zdokumentovaných informácii k ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:

 • Návrh dokumentov:
  • Politika kvality, environmentu, bezpečnosti
  • Príručka kvality, environmnetu, bezpečnosti
  • Smernice, postupy, záznamy v prípade potreby
  • Technologické a bezpečnostné predpisy, Interné smernice
 • Pripomienkovanie dokumentov
 • Odsúhlasenie zdokumentovaných informácii

Zavádzanie systémov manažérstva do praxe:

 • Školenie pracovníkov a manažmentu
 • Zavádzanie systémov
 • Dodatočné úpravy dokumentácie podľa potreby z praxe

Testovanie a chod systémov manažérstva v skúšobnej dobe:

 • Spolupráca pri výkone interných auditov
 • Odstraňovanie nedostatkov

Certifikácia:

 • Certifikačný audit
 • Vydanie certifikátu

Predpracovaná dokumentácia k STN EN ISO 9001

Na základe skúseností sme pre Vás pripravili všeobecné CD s dokumentáciou systému manažérstva kvality - SMK podľa STN EN ISO 9001, pre účely návodov alebo prispôsobenia dokumentácie podmienkam Vašej firmy. Našou snahou bolo, čo v najväčšej miere zovšeobecniť potrebnú dokumentáciu k STN EN ISO 9001 tak, aby ju bolo možné použiť pre popis systému Vašej firmy. Táto dokumentácia bola navrhnutá pre malé a stredne veľké firmy v oblasti výroby a služieb.

Pre stavebné firmy sme pripravili kompletnú dokumentáciu, vrátane pracovných a technologických postupov a formulárov, ktoré je možné použiť pre akúkoľvek stavebnú firmu.

ODKAZ pre zakúpenie produktov

Prečo je dobré ISO štandard zaviesť

 • Získať certifikát kvality, environmentu a bezpečnosti a tým preukázať svojím obchodným partnerom vzťah Vašej spoločnosti smerom ku kvalite, systémovej práci, ochrany ŽP, k bezpečnosti a ochrane zdravia svojich zamestnancov, požiarnej ochrane - PO.
 • Uspokojiť požiadavky investorov, zákazníkov, zainteresované strany.
 • Uchádzať sa o verejné zákazky, kde sa vyžaduje ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
 • .Určovanie rizík a príležitosti ako prevencia proti nežiaducim okolnostiam.
 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách.
 • Nástroje na trvalé zlepšovanie.
 • Realizácia prevádzky tak, aby ste v čo najväčšej miere uspokojili požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán a minimalizovali reklamáciu.
 • Motivácia pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci.
 • Zvyšovanie úrovne komunikácie v internom prostredí spoločnosti a v styku so zákazníkmi a dodávateľmi.
 • Eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich odstránenie, prevencia pred chybami.
 • Metódy, postupy na zber a analýzu údajov, nástroje na zlepšovanie svojej spoločnosti vo vzťahu ku kvalite, environmentu a bezpečnosti.
 • Zlepšovať vzťah k životnému prostrediu, ochrana ŽP pred negatívnymi externalitami, znižovanie záťaže ŽP.
 • Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku - systémové riešenia. Zlepšovať svoje výsledky v tejto oblasti